REVISTA DE TERAPII CREATIV-EXPRESIVE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ UNIFICATOARE

Revistă editată sub egida Cătretine și a Institutului SPER                                              

Evaluarea articolelor propuse spre publicare

 

Evaluarea articolelor propuse spre publicare 

 

Toate articolele transmise spre publicare către ArtTE, Revista de terapii creativ-expresive și dezvoltare personală unificatoaresunt supuse unui proces de double blind peer review. Procesul de evaluare a lucrărilor ştiinţifice (peer-review procedure) constă în analiza critică a manuscriselor ştiinţifice, de către experţi evaluatori care fac parte din Comitetul de redacţie şi ştiinţific al revistei.

Acest mecanism de recenzare urmăreşte creşterea calităţii ştiintifice a materialelor publicate în ArtTE, Revista de terapii creativ-expresive și dezvoltare personală unificatoare prin:

·         selectarea spre publicare a materialelor ştiinţifice valoroase şi relevante pentru tematica şi direcţiile de interes ale revistei;

·         respingerea materialelor ştiinţifice care nu corespund profilului revistei;

·         îmbunătăţirea calităţii materialelor publicate, luând în considerare opiniile critice formulate de specialişti independenţi.

Evaluarea articolelor presupune evaluarea manuscriselor de către Redactorul şef, respectiv de către membrii Colectivului de redacţie, pentru identificarea şi selectarea preliminară a materialelor care se încadrează în domeniile tematice şi standardele ştiinţifice ale revistei.

Analiza vizează criterii care se referă la:

a) conţinut: manuscrisele trebuie să abordeze teme în domeniul de referinţă al ArtTE, Revista de terapii creativ-expresive și dezvoltare personală unificatoare, să cuprindă elemente de originalitate, să aibă un conţinut ştiinţific substanţial, să nu prezinte deficienţe majore de structură logică şi de construcţie ştiinţifică etc.

b) formă: manuscrisele să respecte condiţiile tehnice de redactare şi paginare ale revistei (font, paragraf, modalitatea de introducere a referinţelor critice), în conformitate cu Normele de tehnoredactare ale revistei.

Manuscrisele care nu respectă criteriile minimale menţionate mai sus sunt returnate autorilor.

Criteriile care stau la baza procesului de recenzare de către experţi sunt

A. Calitatea ştiinţifică a articolului: - fundamentare ştiinţifică a conţinutului studiului; - abordarea metodologică şi maniera de realizare a modelelor de analiză; - gradul de originalitate şi noutatea temei propuse.
B. Relevanţa, impactul şi importanţa lucrării: - relevanţa şi noutatea surselor utilizate; - claritatea şi acurateţea argumentării şi a construcţiei ştiinţifice; - impactul preconizat asupra domeniilor la care face referire articolul.
C. Calitatea conţinutului tehnic: - relevanţa surselor bibliografice; - claritatea, concizia şi acurateţea textului; - lipsa erorilor, a conceptelor greşite şi a ambiguităţilor.

Această etapă a evaluării se finalizează prin formularea de către recenzor a unor observaţii punctuale ţinând de forma şi fondul articolului şi prin atribuirea de către acesta a unuia dintre următoarele trei calificative: 

  • “acceptarea pentru publicare a lucrării”, dacă aceasta corespunde din punct de vedere al conţinutului ştiinţific şi al formei;
  •  “acceptarea pentru publicare a lucrării, după efectuarea unor corecturi, completări etc”;
  •  “neacceptarea lucrării pentru publicare”.

După retransmiterea manuscrisului corectat şi completat de autor, în funcţie de recomandările experţilor, articolul va fi înaintat aceloraşi evaluatori, care se vor pronunţa cu privire la oportunitatea publicării acestuia.

Textul final aprobat al articolului (după modificările sugerate de evaluatori şi avizul comitetului editorial) este trimis persoanei/persoanelor din redacţie care răspunde/răspund de planificarea editorială, urmând ca autorul să fie informat asupra datei apariţiei. Decizia finală privind publicarea manuscriselor aparţine Redactorului şef şi/sau Redactorilor şefi adjuncţi.

Articolele recomandate pentru publicare în ArtTE, Revista de terapii creativ-expresive și dezvoltare personală unificatoaretrebuie să fie însoţite obligatoriu de Declarația pe propria răspundere  (aici link catre declarația pe propria raspundere).

Lucrările acceptate sunt ordonate pe numere de apariţie anuală ale revistei şi trimise pentru publicare la ArtTE, Revista de terapii creativ-expresive și dezvoltare personală unificatoare.